Spring til indhold

Pædagogiske mål, visioner og værdigrundlag

Vores grundlæggende antagelser er, at menneskets inderste natur er konstruktivt, socialt, målrettet og aktivt.

Målformulering

Det overordnede mål bør altid være, at der arbejdes på egen og eller alternative boliger, samtidig kan der motivers til én eller anden form for behandling, uden at det behøver at fremstå som et krav. Formålet er ikke en stoffri tilværelse, men en tilgang til det gode liv, at lære at leve med et misbrug - for vedkommende selv - på en acceptabel måde. 
Det er en langsommelig proces, men en vigtig faktor i motivationsarbejdet, hvis brugerne skal lære at skabe sig en så meningsfyldt hverdag som muligt. 
Ud fra ovennævnte er der nogle delmål, der i samarbejde med brugerne skal afdækkes. Med det menes den samlede situation omkring den enkelte bruger. Herunder den enkeltes misbrug, skolegang, job/uddannelse og tidligere boligforhold samt deres fremtidsplaner og visioner. Det betyder at der i samarbejde med den enkelte bruger udarbejdes en individuel handleplan, hvor del- og hovedmål er beskrevet. Dette for at få det bedste ud af samarbejdet med henblik på, at skabe så optimale betingelser for brugerne, hvor de er med til at afdække egen ressourceprofil. 

 

Visioner.

At sætte brugerne i fokus for al aktivitet, med sigt for øje, at de bliver selvhjulpne og ansvarlige for egne handlinger, for dermed at få en større selvforståelse. Succeskriteriet bør altid være baseret på brugernes eget ønske og ansvar for, at opnå en ændring i tilværelsen og hermed oplevet livskvalitet. 

 

Værdigrundlag.

Boafdelingernes værdigrundlag er baseret på, at det må være fælles for både brugere og personale, idet det kan skabe forskellige signalværdier, at have to at forholde sig til. 
Essensen i værdigrundlaget er tryghed, tillid og empati og at; 

  • Vi respekterer hinanden i et ligeværdigt samspil, hvor alle har en oprigtig følelse af at blive accepteret og forstået
  • Vi vægter en åben og ærlig dialog, hvor vi behandler hinanden anstændigt og i respekt for forskelligheden

Nyttigt at vide

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. 
I det positive menneskesyn ser vi det enkelte menneske som et unikt individ med en indre positiv kerne. Ondskaben og det destruktive ser vi som et produkt af det samspil det enkelte menneske har oplevet med omverden. Når det destruktive er et produkt af samspillet, kan det også ændres gennem interaktionen mellem motivationsarbejder og misbruger. I motivationsarbejdet finder vi ingen håbløse tilfælde, for mennesker bærer i sig den positive kerne, som muliggør forandring.
Essensen i vores værdigrundlag er tryghed, tillid og empati.
Vi respekterer hinanden i et ligeværdigt samspil, hvor alle har en oprigtig følelse af at blive accepteret og forstået. Og vi vægter en åben og ærlig dialog, hvor vi behandler hinanden anstændigt, i respekt for forskelligheden.
 
Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.
Et af vores pædagogiske dilemmaer er, at der lovgivningsmæssigt ikke længere er mulighed for længerevarende ophold. Hoved målet bliver at etablere borgeren i egen bolig, selvom borgeren til tider ikke er klar. Ensomheden uden for institutionen virker skræmmende og borgeren oplever sig hjemløs i egen bolig. Derfor er kvaliteten af udflytningen fra St. Dannesbo af stor vigtighed og et område vi bruger mange ressourcer på.
 

Inklusion og eksklusion.

I kontakten med mennesker som føler sig ekskluderet af det etablerede samfund er opgaven ikke at normalisere brugerne. Der imod er det vigtigt at forebygge yderligere eksklusion, samt at motivere brugerne til at gøre brug af eksisterende tilbud i det omkringliggende samfund. Vi fokuserer meget på netværks skabende aktiviteter.

Omsorg, magt og relationsdannelse.

Vi ser en ligeværdig relation med gensidig respekt danne grobund for et godt motivationsarbejde. Derfor bliver relationen meget vigtig, men kræver tålmodighed og påholdenhed at etablere. Omsorgsarbejdet fylder meget i vores hverdag og foregår i samarbejde med omsorgsafdelingen. Konsekvenserne for overtrædelse af stedets regler opleves ofte af brugerne, som brug af magt fra personalets side. Derfor må vi hele tiden være meget opmærksomme på, hvordan vi forvalter dette. 
 

Opsøgende arbejde og interventionsformer.

Den fælles teoretiske indgangsvinkel til det pædagogiske arbejde er Per Revsteds motivationsarbejde og systemisk teori. Som motivationsarbejder udfører man konstant opsøgende arbejde i forhold til vores latent motiverede beboer. Dvs. beboere som ikke selv er i stand til at mærke motivationen. En del af udfordringen ligger i at besvare kontakt rebusser, her forstået som ud ad reagerende adfærd, hvor beboeren spørger ; kan du holde til mig når jeg er sådan her, - på en anerkendende og autentisk måde.
 

Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen.

Vi tilbyder aktivering, både for beboere på stedet og for udeboende. Aktiveringen tilbydes indenfor savværk, gartneri, landbrug, montage, rengøring og køkkenarbejde. Fritidsaktiviteter tilbydes inden for det omfang det er muligt. Eksempelvis fisketure og fodboldtræning.
 

Brugerinddragelse og rettigheder

På St. Dannesbo har vi et demokratisk valgt beboer råd, hvis opgave det er at varetage beboernes almene interesser. 
I samarbejdet omkring individuelle opholdsplaner arbejder vi med medbestemmelse og medansvar for at højne beboernes selvrespekt. Succeskriteriet bør altid være baseret på brugerens eget ønske og ansvar for, at opnå en ændring i tilværelsen og dermed opleve livskvalitet.
 
 

Misbrug og psykiske lidelser

Undersøgelser viser at op mod 85% af beboerne på landets forsorgshjem har en psykiatrisk problemstilling. De fleste er dog ikke diagnoserede, da misbruget besværliggør denne proces. Som pædagoger skal vi dog først og fremmest have et indgående kendskab til udviklings- og misbrugsproblematikkerne, samt kunne bevare den anerkendende tilgang til den enkelte. Vi fokuserer på det vi er gode til, nemlig pædagogikken og overlade behandlingsarbejdet til andre faggrupper.

Truede familier, sorg og krise.

Mange starter deres sociale deroute ved en livs krise, såsom skilsmisse eller tab af et nært familiemedlem. Derfor er krise og sorg arbejde en væsentlig del af vores pædagogiske arbejde, da mange aldrig har fået bearbejdet hændelsen. Samtaleteknikker og relationsarbejde er nøgleord i hverdagen. Vi er opmærksomme på at manglende sociale kompetencer som resultat af en opvækst i meget ressource svage hjem er et af vores beboeres store problemer. Gennem projekter og individuelle tiltag arbejder vi på at træne denne kompetence, velvidende at det er en meget lang proces.