Spring til indhold

Visitation

Visitationen til botilbuddet, Dannesbohus, foregår via et visitationsudvalg der holder visitationsmøde, når der er en ledig plads.

Visitation til Dannesbohus

Visitationen foretages således, at der vurderes på, om ansøgeren tilhører målgruppen for Dannesbohus.

Kontakt evt. Dannesbohus på tlf. 63 75 92 00 og få henvisningsblanketten.

 

Målgruppe 

Målgruppen for Dannesbohus er borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, samt profitere af almindelige plejehjem eller andre bo – støtteforanstaltninger. Der er tale om borgere, som følge af et langvarigt misbrug og eventuelt et hårdt liv på gaden, har pådraget sig et svært fysisk helbred, herunder fysiske sygdomme og/eller psykiske funktionsskader. Borgerne har derfor et varigt pleje- og omsorgsbehov. 

Dog vil borgere med stort plejebehov, hvor plejebehovet er det primære, ikke kunne visiteres til Dannesbohus. 

Det er ofte borgere, med en socialt afvigende adfærd som følge af sit misbrug og dennes levemåde – mange har psykiske problemer, nogle har eventuelt en psykiatrisk diagnose. Borgerne kan have et misbrug, men skal være indstillet på at modtage støtte til at minimere misbruget.

Borgerne skal kunne profitere af det særlige plejemiljø, der er på botilbuddet.

Pladserne på botilbuddet skal ses som et led i den vifte af botilbud, der eksisterer for hjemløsegruppen. 

Formålet er at sikre, at beboerne på botilbuddet;

  • Får en højere grad af livskvalitet
  • Får en velkvalificeret pleje og omsorg 
  • Kontinuitet og helhed i plejen hos den enkelte beboer 
  • Den enkelte beboers tryghed og overskuelighed i hverdagen 
  • Den bedst mulig anvendelse af personaleressourcerne
  • Mulighed for fordybning omkring den enkelte beboer, såvel sundhedsfagligt som pædagogisk 
  • Får et permanent botilbud